Νομοθεσία

Aρθρο 1:  Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες.
α) H αποθήκευση γίνεται κατ\' εκλογή του αποθηκευτή στις δικές του ή ξένες αποθήκες  (ιδιωτικές ή δημόσιες). Αν αποθηκεύσει ο αποθηκευτής σε ξένη αποθήκη, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τον τόπο και το όνομα του ξένου αποθηκευτή στον αποθέτη ή εάν έχει εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, να σημειωθεί πάνω σ\' αυτό. Δεν επιτρέπεται μονομερώς εκ μέρους του αποθηκευτή μεταβολή του τόπου αποθηκεύσεως των εμπορευμάτων εκτός αν τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξασφαλίζεται καλύτερα η φύλαξή τους.

I.  ΓENIKOI ΟΡΟΙ

Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων.
α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται με την επιμέλεια της μεταφοράς.
β) Οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών τοπικών εμπορικών εθίμων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων και διατάξεων διεθνών  συμβάσεων, εκτός αν αυτές είναι  αναγκαστικού δικαίου.